Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Dzintaru iela 125B, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6413 004 0112), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130040108  1500 m2 kopplatībā. Zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem: 238 m2 aizņem lauksaimniecības zemes un 1262 m2 citas zemes, reģistrēts Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000637066.

Īpašuma sākuma cena 900,00 EUR, drošības nauda 90,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 90,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.11.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.