Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Gailīši”-3, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6498 900 0037, reģistrēts Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000098621 3, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 34 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 22/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0286 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0286.

Īpašuma sākuma cena 440,00 EUR, drošības nauda 44,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 40,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.10.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.