Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Jaunie Balčēni", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 013 0004, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000591019, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 013 0074, 4,07 ha (3,92 ha tīrumi un 0,15 ha krūmāji).

Īpašuma sākuma cena 18 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1870 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta