Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Jaunie Vizuļi'', Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6484 009 0109, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000590995, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6484 009 0034, 0,7989 ha kopplatībā (0,7989 ha pļavas) un 6484 009 0108, 1,39 ha kopplatībā (1,38 ha pļavas, 0,01 ha zem ceļiem).

Īpašuma sākuma cena 9900 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 990 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta