Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Judu grantsbedres”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6482 006 0123), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0123, 6,94 ha platībā, no tiem 5,87 ha  mežs, 0,17 ha zeme zem ceļiem un 0,90 ha citas zemes, reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000181893.

Īpašuma sākuma cena 217 000,00 EUR, drošības nauda 21 700,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 20 000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.11.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.