Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Karjers”, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6496 003 0190), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960030190  2,08 ha kopplatībā (tai skaitā, 0,09 ha lauksaimniecības zemes, 0,51 ha krūmāji, 0,99 ha zem ūdens, 0,05 ha zem ceļiem un 0,44 ha citas zemes), reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000633085.

Īpašuma sākuma cena 3200,00 EUR

Drošības nauda 320,00 EUR

Dalības maksa 50,00 EUR

Izsoles solis – 300,00 EUR

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst. 10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.