Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Lībi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6496 005 0024), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960050291  0,2917 ha kopplatībā,  kūts ar kadastra apzīmējumu 64960050291001 un diviem šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem 64960050085004, 64960050291002. Zemes vienības platības  sadalījums pa lietošanas veidiem: 0,0632 ha aizņem lauksaimniecības zemes, krūmāji 0,0948 ha, zem ūdens 0,0197 ha un zem ēkām 0,1140 ha, reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000615313.

Īpašuma sākuma cena 1500,00 EUR, drošības nauda 150,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.10.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.