Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Līdumiņi”, Tadaiķu pagasts, kadastra Nr. 6488 005 0212, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

 Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0186, 0,2463 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0186 norādīta sekojoša eksplikācija: 0,2463 ha citas zemes, reģistrēts Tadaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000641266.

Īpašuma sākuma cena 1800,00 EUR, drošības nauda 180,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 11.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.