Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Liepas”, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6496 004 0401), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960040401  5,15 ha kopplatībā (tai skaitā, 4,76 ha lauksaimniecības zemes, 0,29 ha krūmāji un 0,10 ha zem ceļiem), reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000636852.

Īpašuma sākuma cena 23 400,00 EUR, drošības nauda 2340,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.10.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.