Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežmaļi”-2, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6482 900 0081, reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200 2, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no dzīvokļa 27,2 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 251/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6482 006 0115 001; 6482 006 0115 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0115.

Īpašuma sākuma cena 550,00 EUR, drošības nauda 55,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta