Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežmaļi”-3, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6482 900 0080, reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200 3, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Mežmaļi”-3, Priekules pagasts pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

Īpašums sastāv no dzīvokļa 26,0 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 240/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6482 006 0115 001; 6482 006 0115 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0115.

Īpašuma sākuma cena 480,00 EUR, drošības nauda 48,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 40,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.10.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta