Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pauzerīši”, Tadaiķu pagasts, kadastra Nr. 6488 005 0209, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0183, 0,5319 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0183 norādīta sekojoša eksplikācija: 0,4847 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,0472 ha krūmāji, reģistrēts Tadaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000641274.

Īpašuma sākuma cena 3600,00 EUR, drošības nauda 360,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsoles datums - 2023.gada 4.aprīlī plkst. 11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.