Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pie Bēršām”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6494 001 0319, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 001 0146, 2,33 ha platībā.  Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 1,14 ha meži, 0,18 ha krūmāji, 0,98 ha zeme zem ūdens, 0,03 ha zeme zem ceļiem, reģistrēts Vecpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000641464.

Īpašuma sākuma cena 5800,00 EUR, drošības nauda 580,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 11.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.