Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pie Brūveriem”, Gaviezes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6456 001 0307, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6456 001 0407, 5,27 ha kopplatībā, reģistrēts Gaviezes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000597901.

Īpašuma sākuma cena 30 180,00 EUR, drošības nauda 3018,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 3000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst. 10.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.