Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Pļavas Zirnīši'', Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6478 008 0474, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000567458, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64780080049, 1,2 ha kopplatībā (1,15 ha lauksaimniecības zemes un 0,05 ha zem ūdens).

Īpašuma sākuma cena 7800 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 780 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta