Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Pogaļas", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 008 0264, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000474287, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 008 0264, 1,03 ha (1,00 ha tīrumi, 0,01 ha zem ūdens un 0,02 ha zem ceļiem).

Īpašuma sākuma cena 4500 EUR, izsoles solis 400 EUR, drošības nauda 450 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 12.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta