Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Raiņa iela 46B, Durbes pagasts, kadastra Nr. 6427 002 0287, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 002 0307, 0,3728 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6427 002 0307 norādīta sekojoša eksplikācija: 0,3538 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,019 ha zeme zem ūdens, reģistrēts Durbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000640941.

Īpašuma sākuma cena 3900,00 EUR, drošības nauda 390,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 12.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.