Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Runču kalns”, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6468 001 0102), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6468 001 0102, 26,99 ha kopplatībā, mežaudze 24,02 ha, reģistrēts Kazdangas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000077246.

Īpašuma sākuma cena 246 600,00 EUR, drošības nauda 24 660,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 20 000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.