Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Sedoliņi”, Vecpils pagasts, kadastra Nr. 6494 004 0062, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 004 0062, 10,78 ha platībā.  Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 7,04 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 3,06 ha krūmāji, 0,37 ha zeme zem ūdens, 0,03 ha zeme zem ceļiem un 0,28 ha citas zemes, reģistrēts Vecpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000597587.

Īpašuma sākuma cena 17 000,00 EUR, drošības nauda 1700,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 12.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.