Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Silmalas”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6494 001 0299, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6494 001 0175 5,79 ha kopplatībā (3,38 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 0,14 ha krūmāji, 1,93 ha purvi; 0,33 ha zeme zem ūdens; 0,01 ha zeme zem ceļiem).

Īpašuma sākuma cena 18 300 EUR, izsoles solis 1500 EUR, drošības nauda 1830 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN 21%.

Izsoles datums - 2024. gada 18. jūnijā plkst.10.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2024. gada 13. jūnijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

 

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta