Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Šķēde 2-16-19”, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6476 002 1582, reģistrēts Medzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000591516, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64760021582, 0,0588 ha kopplatībā. Zemes vienība nav apbūvēta.

Īpašuma sākuma cena 2700,00 EUR, drošības nauda 270,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 200,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 6. jūlijā plkst.10.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 3. jūlijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.