Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma ''Stirnas'', Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 005 0023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614863, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 005 0023, 5,61 ha kopplatībā (5,1 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,45 ha krūmāji, 0,06 ha zem ūdens).

Īpašuma sākuma cena 21 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 2170 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta