Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Vaivaru iela 17, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6409 002 0182, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6409 002 0180, 991 m2 platībā, reģistrēts Grobiņas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000641707.

Īpašuma sākuma cena 11 000,00 EUR, drošības nauda 1100,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst. 10.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.