Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Vīgriezītes”, Tadaiķu pagasts, kadastra Nr. 6488 005 0210, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0184, 0,2343 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6488 005 0184 norādīta sekojoša eksplikācija: 0,2343 ha citas zemes, reģistrēts Tadaiķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000641324.

Īpašuma sākuma cena 1600,00 EUR, drošības nauda 160,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 11.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.