Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Žagatas", Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6496 003 0507), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960030507  0,65 ha kopplatībā (tai skaitā, 0,59 ha lauksaimniecības zemes, 0,02 ha zem ūdens un 0,04 ha citas zemes), reģistrēts Vērgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000637085.

Īpašuma sākuma cena 1900,00 EUR, drošības nauda 190,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst. 10.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.