Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ganības”, Rīvas, Sakas pagasts, kadastra Nr.6486 004 0108, daļā 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0119 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena –  107,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 21. martā plkst.10.15

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 16. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.