Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošajā zemes vienībā “Rožkalni”, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64580010134), 0,8310 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64580010134, lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  83,00 EUR mēnesī bez PVN.

Izsoles solis – 8,00 EUR (divi euro un 00 centi) mēnesī bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 14. februārī plkst.10.15

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 10. februārim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.