Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64780160044 daļā 1,4 ha platībā, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr.6478 016 0011) lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena –  131,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 23. martā plkst.10.30

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 16. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Nīcas pagasta pārvaldes ēkā, Bārtas iela 6, Nīca, Dienvidkurzemes novads.