Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ''Palīgsaimniecības'', Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6480 006 0012, daļā 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6480 006 0012 lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  141 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10 EUR par 1 ha gadā bez PVN

Nomas līguma termiņš no līguma parakstīšanas brīža līdz 30.09.2025.

Izsoles datums - 2023. gada 5. decembrī plkst. 13.00

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. novembrim plkst. 17.00

Izsoles vieta – Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Nomas tiesību izsoles
Statuss
Izsludināta