Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajās nedzīvojamās telpās “Pagastmāja”-27, Rude, Otaņķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64800070078, administratīvajā ēkā ar kadastra apzīmējumu 64800070078001, 16,00 m2 platībā komercdarbības veikšanai. Nekustamais īpašums reģistrēts Otaņķu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000146066.

Objekta nomas sākumcena–  20,68 EUR (divdesmit euro un 68 centi) mēnesī bez PVN.

Izsoles solis – 2,00 EUR (divi euro un 00 centi) mēnesī bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 2. februārī plkst.10.45

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 27. janvārim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Nīcas pagasta pārvaldes ēkā, Bārtas iela 6, Nīca, Dienvidkurzemes novads.