Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajās nedzīvojamās telpās Tirgoņu iela 23-23, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, (kadastra Nr. 6492 006 4248), 13,8 m2platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 006 4248 001 komercdarbības veikšanai.

Objekta nomas sākumcena–  10,00  EUR mēnesī bez PVN.

Izsoles solis – 1,00 EUR mēnesī bez PVN

Nomas līguma termiņš no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2028.

Izsoles datums - 2023. gada 23. maijā plkst.10.15

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 18. maijam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads.