Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Jūlijas”, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6486 012 0002, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6486 012 0100 6,44 ha platībā. Zemes vienība nav apbūvēta. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 4,79 ha lauksaimniecības zeme, 0,45 ha meži, 0,68 ha krūmāji, 0,06 ha zem ūdens, 0,13 ha zem ceļiem un 0,33 ha citas zemes.

Īpašuma sākuma cena 19 200 EUR, izsoles solis 500 EUR, drošības nauda 1920 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818.