Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Lauku iela 2, Priekule, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6415 002 0127, otro elektronisku izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0124 0,1966 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 0,0864 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,1102 ha krūmāji.

Īpašuma sākuma cena 1500 EUR, izsoles solis 100 EUR, drošības nauda 150 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles sākuma datums: 2024.gada 5.jūnijs plkst.13.00.

Izsoles noslēguma datums: 2024.gada 5.jūlijs plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 25.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 29246818.