Lai noslēgtu laulību dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz noteikta parauga kopīgu iesniegumu

un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļā dokumentu pārbaudei. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

 Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ārzemnieks papildus minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu  par ģimenes stāvokli. Dokumenti ir jāiesniedz valsts valodā. Ja persona iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem ir jāpievieno apliecināts tulkojums valsts valodā. Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par ģimenes stāvokli.

Ja persona vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tā iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Laulību reģistrācijas iesniegums – elektroniski

            Ja pāris nolēmis laulību reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā, abiem kopā jāiesniedz noteikta parauga iesniegums. Lai to izdarītu, vairs nav nepieciešams doties uz dzimtsarakstu nodaļu, jo iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja abas personas to paraksta ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu).

        Jāņem gan vērā, ka elektronisko iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt tikai pilngadīgi Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā plānots noslēgt laulību.

 

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju saskaņā ar LR Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” - 14,00 EUR, kura jāsamaksā iesniedzot iesniegumu (šī ir nodeva par laulības reģistrēšanu, kurā netiek iekļauta svinīgā ceremonija. Lai vienotos par laulības reģistrācijas laiku (diena un stunda),  personai jāsazinās ar izvēlēto dzimtsarakstu nodaļu).

Maksājumu par pakalpojumu var veikt internetā vai pašvaldības kasēs:

 • Lielā iela 74, Grobiņa;
 • Saules iela 1, Priekule;
 • Atmodas ielā 22, Aizpute;
 • “Pagastmāja”, Rucavas pagasts;
 • Bārtas ielā 6, Nīcas pagasts.

 

Konta numurs valsts nodevas vai maksas pakalpojumu ieskaitīšanai, norādot mērķi:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000058625

Lielā iela 76 , Grobiņa, Dienvidkurzemes novads

Bankas konta nr. : LV73UNLA0050014272020

 

2013.gada 24.septembra MK noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, izdoti saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta septīto daļu, nosaka, ar 2014.gada 1.janvāri valsts nodevas likmes ir šādas:

laulības reģistrācija EUR 14.00 un maksa pēc Noteikumiem - Dienvidkurzemes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis:

 • civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana EUR 7.00;
 • atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana EUR 7.00.

 

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas:   

 • ar maksājumu karti (pašvaldības kasē);
 • skaidrā naudā (pašvaldības kasē).

 

No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Dienvidkurzemes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis