Nīcas ambulance

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2 5.kārtas ietvaros, kas paredz uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Projekta ietvaros tiks atjaunoti ģimenes ārstu  Daigas Birznieces un Ivetas Peremežas prakses kabineti, iegādātas jaunas mēbeles, datortehnika un uzstādītas nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.