Autoceļa Rucava-Pape pārbūve
EJZF

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve” īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, kur finanšu piesaistīšanu organizē biedrības “Liepājas rajona partnerība” atklātā projektu konkursa Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, apakšpasākuma “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” ietvaros.

Projekta  mērķis:  autoceļa Rucava-Pape posmu pārbūve ar kopējo garumu 3,1 km, veicot asfaltbetona seguma izbūvi, tādējādi sekmējot un uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzņēmējdarbību piekrastes teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas 657399,87 EUR, t.sk. PVN, no kurām 479608,48 EUR ir EJZF publiskais finansējums.

Ceļš
Ceļš
Ceļš
Fotofiksācija_Rucava_PAPE