Pumpurs
esf_ikvd

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, iesaistoties Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekts paredz izveidot sadarbības modeli starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai sniegtu izglītojamajiem personalizētu atbalstu, laikus novēršot riskus, kuri var sekmēt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Projekts atbalsta arī jauniešu nevalstiskās organizācijas (NVO) iniciatīvas, aktualizējot mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar dažādu aktivitāšu palīdzību mazinot izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

Latvijas pašvaldības

Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2023.

Projekta mērķgrupa

  • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei;
  • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam

Projektā sniegtais atbalsts

  • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
  • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
  • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
  • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
  • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
  • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Projektā iesaistītās novada skolas

Dienvidkurzemes 2.vidusskola

Aizputes pagasta pamatskola

Aizputes vidusskola

Ata Kronvalda Durbes pamatskola

Dzērves pamatskola

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

Kalvenes pamatskola

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Māteru Jura Kazdangas pamatskola

Nīcas vidusskola

Pāvilostas pamatskola

Priekules vidusskola

Rucavas pamatskola

Sikšņu pamatskola

Vaiņodes vidusskola

Vērgales pamatskola

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Iveta Kļevcova, iveta.klevcova@dkn.lv, +371 29983141

Dinija Feldmane, dinija.feldmane@dkn.lv, +371 25755714

(jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa koordinatore)

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: +371 29144052

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/