arheoloģiskie priekšmeti
Valsts kultūrkapitāla fonds

 

Kazdangas muzejs ir viens no Kazdangas pagasta kultūras dzīves veidotājiem un Kazdangas identitātes saglabātājiem. 2015.gadā Kazdangas muižas kompleksa teritorijā notika Latvijas Universitātes Vēstures institūta organizēti arheoloģiskie izrakumi, kur tika atsegti 30 apbedījumi, kas datēti ar 16. gs. Muzejam tika nodoti vairāk kā 150 arheoloģiskie priekšmeti - vainaga plāksnītes ar vilnas un tāss fragmentiem, dažāda veida saktas (Derību (sadoto roku) sakta, riņķa sakta), jostas fragmenti un apkalumi, gredzeni, naži, monētas, trauka lauskas, skava u.c. Katrs priekšmets ir stāsta vērts un unikāls. Lielākā daļa no nodotajiem arheoloģiskajiem atradumiem ir sliktā stāvoklī, par 12 priekšmetu steidzamu restaurācijas nepieciešamību norādīja ekspedīcijas vadītājs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Dr.hist. R.Brūzis.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu projekta ietvaros ir paredzēts restaurēt un saglabāt nākamajām paaudzēm 12 arheoloģiskās 16.gs. senlietas, saglabājot autentiskumu un oriģinalitāti, iepazīstinot sabiedrību ar unikālu Latvijai nozīmīgu kultūras mantojumu - arheoloģijas senlietām, kuras izzinot, var gūt izpratni par vēstures procesiem, apbedīšanas paražām, cilvēku dzīvesveidu, sociālekonomisko situāciju un paleopatoloģijām. Restaurācijas laikā tiks izvērtēta katras senlietas saglabātības pakāpe, atbilstoši tai tiks veikta pilnīga senlietu konservācija un restaurācija.

Projekta norises periods: 01.03.2022. – 30.06.2023.

Projekta kopējās  izmaksas: 1227,56 EUR, no kuriem 800,00 EUR ir VKKF piešķirtie līdzekļi un 427,00 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.