KV
Kurzeme visiem

Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions.

Projekta vadītāja: Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv.

Projekta partneri: 

 • visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
 • piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Jēkabpils, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi);
 • valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
 • visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.

Projekta mērķis:  

Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem.

Projekta mērķa grupas:

 • pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
 • ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;
 • potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.

Projekta galvenās darbības:

 • izvērtētas cilvēku ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
 • izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
 • izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
 • nodrošināta cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
 • sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
 • apmācīti speciālisti  sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai;
 • izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta kopējās izmaksas:  

7 956 724,94 EUR, no kuriem 85% ir ESF finansējums (6 763 216,08 EUR) un valsts budžeta finansējums 1 193 508,86 EUR.

Vairāk informācijas par projektu https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

Projekta mājas lapa https://kurzemevisiem.lv/. 

 

Sīktēls
Rucava
Kurzeme visiem
Andra Valuže
Publicitates_foto
Saldus
Kurzeme visiem dators
KV
Ķieģeļu iela 7
Kurzeme visiem
Kurzeme visiem
bērni
video
Kurzeme visiem dators