koncertkokle
Valsts kultūrkapitāla fonds

Grobiņas Mūzikas un mākslas skola dibināta 2012.gadā kā profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura pašlaik nodrošina 9 profesionālo ievirzes izglītības programmu realizāciju atbilstoši izglītības programmās izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. 2022./2023.m.g. profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā un dejā apgūst 149 audzēkņi. 2022.gadā skola tika akreditēta uz 6 gadiem, akreditācijas komisijas ziņojumā, kā viens no turpmāk izpildāmiem uzdevumiem, tika norādīta nepieciešamība iegādāties koncertkokli ar pustoņu pārslēdzējiem.

Ņemot vērā, ka ar katru gadu audzēkņu skaits Kokles spēles programmā pamazām pieaug, koncertkokles iegāde ne tikai papildinās Grobiņas mūzikas un mākslas skolas mācību materiālu bāzi, bet arī ar laiku samazinās izdevumus, kuri pašlaik tiek novirzīti koncertkokļu ikmēneša īres maksai.

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties koncertkokli profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu instrumentu spēles – Kokles spēles apguves nodrošināšanai, kā arī audzēkņu solo snieguma un kolektīvās muzicēšanas pilnveidošanai.

Projekta norises periods: 01.04.2023. – 30.09.2023.

Projekta kopējās  izmaksas: 2300,00 EUR, no kuriem 1500,00 EUR ir VKKF piešķirtie līdzekļi un 800,00 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.