ugunsdzeseju_auto
Logo

Projekts “Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” tiek īstenots ar Eiropas savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu Biedrības “Liepājas rajona partnerība” organizētā atklātā konkursa 13.kārtā Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcības “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” ietvaros.

Projekta Nr.23-02-FL03-F043.0207-000003

Projekta mērķis: Uzturēt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti Baltijas jūras piekrastē, stiprināt katastrofu riska novēršanu, nodrošinot drošu vidi piekrastes teritorijā.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 58 594,25 EUR, t.sk. PVN, no kurām 90% jeb 52 734,82 EUR ir EJZF publiskais finansējums un 10% jeb 5 859,42 EUR- pašvaldības finansējums.

Projekta ietvaros plānots iegādāties aprīkojumu ugunsdzēsējiem un ugunsdzēsēju automašīnām

Projekta īstenošanas termiņš: 31.12.2023.

Projekta realizēšana pozitīvi atspoguļosies uz dabas vērtību ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, kā arī klimata pārmaiņu riska mazināšanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem un citiem teritorijas apmeklētājiem drošu, dabisku vidi, veicinās ekoloģisko stabilitāti un attīstību. Būtiski ir arī iedzīvotājiem veicināt papildus nodrošinājumu ugunsdrošības un katastrofas pārvaldības jomās. Publiskajās apspriedēs iedzīvotāji ir vairākkārt uzsvēruši nepieciešamību pēc sabiedrības drošības pasākumiem, tad projektā veiktās aktivitātes būs vērstas uz sabiedrības drošības nodrošināšanu un vides aizsardzību. Lielākais uzsvars tiek likts uz aprīkojuma un papildspēku nepieciešamību Pāvilostā, Sakas un Vērgales pagastos, kur projekta ietvaros to plānots realizēt.

Projekts