stacija
ERAF

Dienvidkurzemes novada dome turpina realizēt  Vaiņodes novada domes aizsākto projektu “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām”. Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF). Sadarbības iestāde- Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. 

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu un radīto darba vietu skaitu, atjaunojot uzņēmējdarbībai nepieciešamo Vaiņodes dzelzceļa stacijas ēku. 

Projekta ietvaros veikta Vaiņodes Dzelzceļa stacijas ēkas fasādes atjaunošana un iekštelpu remonts, elektroinstalācijas izbūve, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve, kā arī ārējo kanalizācijas tīklu izbūve un pieslēguma veikšana, telpas pielāgojot uzņēmējdarbības veikšanai.

Projekta kopējās izmaksas: 443 085 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums: 136 119 EUR.

Projekta plānotie iznākuma rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim ir 3 komersantu izveidotas 8 jaunas darba vietas, piesaistītas uzņēmēju nefinanšu investīcijas 114 000 EUR apmērā. Šobrīd notiek telpu nomas izsoļu procedūra.