lidzfinansejuma-konkurss-uznemejdarbibas-veicinasanai

Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2023. gada 31. augusta domes sēdē apstiprināja projektu konkursa “Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai” nolikumu.

Viens no pašvaldības uzdevumiem un mērķiem ilgtermiņā ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un ekonomisko izaugsmi novada teritorijā. Šāda virzība ir arī atbilstoša pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem par konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības vides veicināšanu. Tādēļ, lai palīdzētu veicināt uzņēmumu izaugsmi Dienvidkurzemes novada teritorijā, ir izstrādāts līdzfinansējuma konkursa nolikums uzņēmējdarbības veicināšanai. Konkursā savas projektu ieceres varēs pieteikt uzņēmēji, biedrības un nodibinājumi, kuri savu saimniecisko darbību veic vai vēlas veikt Dienvidkurzemes novadā.

Pieteikšanās no 2023. gada 18. septembra līdz 16. oktobrim (ieskaitot).

Konkursa pretendenti: uzņēmēji, biedrības un nodibinājumi, kuri savu saimniecisko darbību veic vai vēlas veikt Dienvidkurzemes novadā.

Atbalstāmās jomas:

  • jaunu vai lietotu iekārtu, materiālu un instrumentu iegādei;
  • informācijas un telekomunikācijas tehnoloģiju risinājumu iegādei;
  • produkcijas izstrādes un citus izmaksu segšanai;
  • pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai;
  • specifiska rakstura darbaspēka izmaksām;
  • pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
  • ēku būvniecībai (t.sk. tehniskās dokumentācijas sagatavošanai).

Pieejamais finansējums vienam projektam: 4000 EUR

Konkursa pieteikums iesniedzams pašvaldībā:

  • sūtot pa pastu uz Pašvaldības juridisko adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar norādi: “Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai”.
  • personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC) vai Pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs to darba laikos ar norādi “Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai”;
  • iesūtot Pašvaldības e-adresē vai e-pastā: pasts@dkn.lv vienā datnē, kas parakstīta ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem:

Papildus informācija, zvanot pa tālruni vecākai komercdarbības specialistei Leldei Lēvaldei-Dāvidai: +371 22359012 vai rakstot uz e-pastu: lelde.levalde-davida@dkn.lv.