Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursu

Lai veicinātu vietējas nozīmes projektu realizēšanu Dienvidkurzemes novadā un iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa izsludina projektu konkursu. Konkursā var pieteikt projektus, kuru realizācija paredzēta Dienvidkurzemes novada teritorijā un ieguvēji no projekta īstenošanas būs pašvaldības iedzīvotāji.

Projektu konkursa mērķis: finansiāli atbalstīt pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vides un sociālās dzīves sekmēšanai.

Vēršam uzmanību, ka konkursa ietvaros netiek atbalstīti projekti, kuros paredzēts veikt pašvaldības funkcijas – teritoriju labiekārtošana, sakopšana, vairāk tiek uzsvērti jauninājumi, novada tēla izcelšana un sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošana.

Kā arī lūgums ievērot norādi - *ja projekta īstenošanas vieta nav pretendenta īpašumā vai nomā, tad iesniegt apliecinājumu, ka īpašnieks piekrīt projekta realizācijai norādītajā īpašumā.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 29. augusta līdz 19. septembrim (ieskaitot) un tos varēs iesniegt sekojoši:

  • personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldības “Valsts un pašvaldības vienotiem klientu apkalpošanas centriem” (VPVKAC) vai Pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs to darba laikos;
  • nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar norādi - “Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai”, tā lai pašvaldībā tas tiktu saņemts ne vēlāk kā 2023. gada 19. septembrī;
  • iesūtot pašvaldības e-adresē vai e-pastā: pasts@dkn.lv vienā datnē, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi: Pieteikums “Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai”.

Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 1 000 EUR, kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir ~ 16 000 EUR.

Konkursā var piedalīties Dienvidkurzemes novada teritorijā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē konkursa vērtēšanas komisija.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem:

Papildus informācija, zvanot pa tālruni projektu konkursa koordinatorei Artai Grudulei: +371 25455674 vai rakstot uz e-pastu: arta.grudule@dkn.lv