Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Pie Mazkalniņiem", Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64640010273, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640010273, 1,7 ha platībā, no kuriem 0,99 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,68 ha krūmāji,  0,02 ha zem ūdens un 0,01 ha zem ceļiem. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, reģistrēts Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000639752.

Īpašuma sākuma cena 3500,00 EUR, drošības nauda 350,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 10.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.