Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Rijnieki”, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.64980020019, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64980020057, 2,89 ha platībā, no kuriem 2,86 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,03 ha zem ūdens. Zemes lietošanas mērķis- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, reģistrēts Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000629821.

Īpašuma sākuma cena 13 300,00 EUR, drošības nauda 1330,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 1000,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst. 10.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.