Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgajā zemes vienības “Kaņieras”, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 64780160045), daļā 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64780160072, lauksaimniecības vajadzībām.

Objekta nomas sākumcena–  131,00 EUR (viens simts trīsdesmit viens euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN.

Izsoles solis – 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) par 1 ha gadā bez PVN

Izsoles datums - 2023. gada 2. februārī plkst.10.30

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 27. janvārim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Nīcas pagasta pārvaldes ēkā, Bārtas iela 6, Nīca, Dienvidkurzemes novads.