Lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu objektu pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, SIA ”AIZPUTES NAMI jāpieprasa tehniskie noteikumi: TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS.

Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas, inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas vai tehniskā projekta izstrādi. Sertificēto projektētāju saraksts pieejams www.lsgutis.lv.

Izstrādāto tehnisko shēmu vai tehnisko projektu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē. Būvvalde to izskata un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

Inženiertīklu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona. Reģistrēto būkomersantu saraksts pieejams www.em.gov.lv.

Izbūvētos inženiertīklus, iesniedzot attiecīgus dokumentus, ekspluatācijā pieņem ar sagatavotu atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai: ATZINUMA PIEPRASĪJUMS.

Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas atbilstoši SIA ”AIZPUTES NAMI noteiktai kārtībai noslēdz līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Skatīt sadaļu: Kā noslēgt līgumu.